Felian sẽ đóng góp cho cộng đồng trên mỗi sản phẩm là một cách tuyệt vời để doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, góp phần xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn

145,000 VNĐ

Tổng tiền đóng góp cho cộng đồng

0 VNĐ

Tổng tiền đóng góp trong tuần này

25,000 VNĐ

Tổng tiền đóng góp trong tháng này

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐÓNG GÓP

STT Tên khách hàng Ngày Số tiền
1 Khách hàng 23/05/2024 145,000